Kim jest komornik?

Przy Sądzie Rejonowym działa komornik (najczęściej kilku niezależnych), który zaliczany jest do grupy tzw. funkcjonariuszy publicznych. Podstawowym obowiązkiem komornika jest realizowanie orzeczeń sądu i egzekwowanie należności o dłużnika. Do innych czynności komorniczych należy doręczanie zawiadomień sądowych, poszukiwanie na zlecenie wierzyciela majątku dłużnika, sporządzanie spisu stanu faktycznego majątku, przed wydaniem orzeczenia, sporządzanie spisu majątkowego spadkodawcy oraz jego zabezpieczenie w przypadku roszczeń z nim związanych.

Komornikiem sądowym może zostać osoba, która ma ukończone studia prawnicze i posiada tytuł magistra prawa, odbyła aplikacje komorniczą i zdała egzamin komorniczy. Kolejnym warunkiem jest przynajmniej dwuletnia praca w charakterze asesora komorniczego. Dodatkowo osoba ubiegająca się o zdobycie takich uprawnień powinna ukończyć 26 lat i posiadać obywatelstwo polskie. Wymagania te nie muszą być spełnione przez sędziów, prokuratorów, radców prawnych i adwokatów oraz notariuszy i osób ze stopniem naukowym doktora nauk prawnych.
Komornika powołuje Minister Sprawiedliwości za pośrednictwem prezesa sądu apelacyjnego. Przed powołaniem Minister Sprawiedliwości zasięga opinii samorządu komorniczego. Podobnie, jak w przypadku powołania, komornik zostaje odwołany przez Ministra Sprawiedliwości. Dotyczy to sytuacji, kiedy rezygnuje on z pełnienia swoich obowiązków, z powodu choroby lub stanu zdrowia, który uniemożliwia dalsze pełnienie czynności. Innym powodem odwołania może być rażące naruszenie przepisów prawa, bądź ukończenie 70 roku życia.

Czynności komornicze regulowane są przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego pod nadzorem prezes Sadu Rejonowego. Są one związane są ze skuteczną ochroną prawa. Komornik realizuje orzeczenie sądu i przede wszystkim odzyskuje od dłużnika świadczenia pieniężne. Komornik może prowadzić egzekucje komornicze na terenie całego kraju. Za naruszenie powagi i godności urzędu, obrazę przepisów prawa, niewykonanie poleceń powizytacyjnych oraz wydatkowanie środków podlegających dokumentacji na działalność niezgodną z ich przeznaczeniem komornik odpowiada dyscyplinarnie. 

Swoje czynności komornik może wykonywać w dni robocze i soboty w godzinach od 7 do 21. Na wykonanie czynności w dni ustawowo wolne od pracy lub w godzinach nocnych musi uzyskać zgodę prezesa Sądu Rejonowego. Komornik sądowy przyjmuje interesantów w kancelarii komorniczej przy Sądzie Rejonowym.

Podstawą prawną wykonywania zawodu komornika jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

Windykacja w Polsce

Podstawą prawną działania wszystkim firm windykacyjnych na terenie Polski jest zasada swobody działalności gospodarczej wynikająca z Konstytucji oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z ustawą podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Ponieważ żaden z przepisów nie zabrania prowadzenia działalności windykacyjnej możliwe jest świadczenie tego typu usług.

Ponadto firma windykacyjna korzysta z wszelkich  uprawnień jakie przysługują wierzycielowi. W kodeksie cywilnym w art. 354 § 1 wskazano, że dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. Wynika z tego, że wierzyciel dysponuje wszelkimi środkami - poza oczywiście tymi, których prawo zabrania mu używać - do dokonywania wszelkich czynności, których celem jest doprowadzenie do spłaty zadłużenia.

Wskazane powyżej akty prawne określają tylko ogólne ramy działania przedsiębiorstwa windykacyjnego, natomiast szczegółowe zasady działalności uzależnione są od tego czy firma windykacyjna prowadzi działalność na zlecenie swoich klientów czy też działa w imieniu własnym.

W zdecydowanej większości przypadków firma windykacyjna prowadzi swoje działania wobec dłużników, którzy są jednocześnie konsumentami, dlatego istotne jest to, żeby dokonywane przez nią czynności nie naruszały przysługujących konsumentom uprawnień. Wynikają one przede wszystkim z dwóch aktów prawnych: ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Na straży przestrzegania powyższych regulacji stoi Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Działalność windykacyjna nie podlega koncesjonowaniu, niemniej jednak cześć firm z tego sektora w drodze dbałości o zachowanie jak najwyższych standardów sama nakłada na siebie zobowiązania. Dzieje się tak np. poprzez stworzenie lub przystąpienie do zrzeszenia finansowego np. Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych oraz zobowiązaniu się do przestrzegania funkcjonujących w takich organizacjach kodeksów etycznych. Dla potencjalnego dłużnika istotne jest to, że może on wymagać od firmy windykacyjnej, aby prowadzone przez nią działania były zgodne nie tylko z przepisami prawa, ale również z regulacjami zawartymi w takich kodeksach etycznych.

Windykacja to proces odzyskiwania własności za pomocą zdefiniowanych w przepisach prawa środków. Poprzez zbiór czynności prawnych oraz procesowych wierzyciel – zatem osoba mająca prawo do danego świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego – dochodzi należnych kwot lub przedmiotów od dłużnika.

Windykacja to proces legalny, o ile w czasie podejmowanych działań odzyskiwana długu nie dochodzi do łamania  prawa. Windykacja ma na celu zmotywowanie dłużnika do spłacenia zobowiązania. Proces windykacji rozpoczyna się w momencie, gdy dłużnik nie spłacił na czas zobowiązania, a np. nie można nawiązać z nim kontaktu.

Wyróżnia się kilka rodzajów windykacji, m.in. ze względu na stosowane środki i narzędzia mówi się o:

  • windykacji miękkiej
  • windykacji twardej

Jeśli chodzi o kraj pochodzenia dłużnika, od którego windykuje się należności, występuje:

  • windykacja krajowa
  • windykacja zagraniczna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous post Jak współpracować z komornikiem?
Next post Rodzaje roszczeń windykacyjnych