Kim jest komornik?

Przy Sądzie Rejonowym działa komornik (najczęściej kilku niezależnych), który zaliczany jest do grupy tzw. funkcjonariuszy publicznych. Podstawowym obowiązkiem komornika jest realizowanie orzeczeń sądu i egzekwowanie należności o dłużnika. Do innych czynności komorniczych należy doręczanie zawiadomień sądowych, poszukiwanie na zlecenie wierzyciela majątku dłużnika, sporządzanie spisu stanu faktycznego majątku, przed wydaniem orzeczenia, sporządzanie spisu majątkowego spadkodawcy oraz jego zabezpieczenie w przypadku roszczeń z nim związanych.

Komornikiem sądowym może zostać osoba, która ma ukończone studia prawnicze i posiada tytuł magistra prawa, odbyła aplikacje komorniczą i zdała egzamin komorniczy. Kolejnym warunkiem jest przynajmniej dwuletnia praca w charakterze asesora komorniczego. Dodatkowo osoba ubiegająca się o zdobycie takich uprawnień powinna ukończyć 26 lat i posiadać obywatelstwo polskie. Wymagania te nie muszą być spełnione przez sędziów, prokuratorów, radców prawnych i adwokatów oraz notariuszy i osób ze stopniem naukowym doktora nauk prawnych.
Komornika powołuje Minister Sprawiedliwości za pośrednictwem prezesa sądu apelacyjnego. Przed powołaniem Minister Sprawiedliwości zasięga opinii samorządu komorniczego. Podobnie, jak w przypadku powołania, komornik zostaje odwołany przez Ministra Sprawiedliwości. Dotyczy to sytuacji, kiedy rezygnuje on z pełnienia swoich obowiązków, z powodu choroby lub stanu zdrowia, który uniemożliwia dalsze pełnienie czynności. Innym powodem odwołania może być rażące naruszenie przepisów prawa, bądź ukończenie 70 roku życia.

Czynności komornicze regulowane są przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego pod nadzorem prezes Sadu Rejonowego. Są one związane są ze skuteczną ochroną prawa. Komornik realizuje orzeczenie sądu i przede wszystkim odzyskuje od dłużnika świadczenia pieniężne. Komornik może prowadzić egzekucje komornicze na terenie całego kraju. Za naruszenie powagi i godności urzędu, obrazę przepisów prawa, niewykonanie poleceń powizytacyjnych oraz wydatkowanie środków podlegających dokumentacji na działalność niezgodną z ich przeznaczeniem komornik odpowiada dyscyplinarnie. 

Swoje czynności komornik może wykonywać w dni robocze i soboty w godzinach od 7 do 21. Na wykonanie czynności w dni ustawowo wolne od pracy lub w godzinach nocnych musi uzyskać zgodę prezesa Sądu Rejonowego. Komornik sądowy przyjmuje interesantów w kancelarii komorniczej przy Sądzie Rejonowym.

Podstawą prawną wykonywania zawodu komornika jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Previous post Jak współpracować z komornikiem?
Next post Rodzaje roszczeń windykacyjnych