Co to jest windykacja terenowa?

Windykacja terenowa to bardzo potrzebny fragment całego procesu odzyskiwania należności. Poprzez wizytę windykatora terenowego dłużnik otrzymuje szansę na polubowne zakończenie sprawy, a wierzyciel ma szansę na szybki zwrot odzyskiwanych pieniędzy.

Windykacja terenowa to czynności zmierzające do odzyskania należności, prowadzone w miejscach, w których dłużnik wykonuje działalność gospodarczą, mieszka lub posiada majtek. Czynności te podejmowane są zwykle przez pracownika firmy windykacyjnej lub przez samego wierzyciela.

Windykacja terenowa jest windykacją miękką w systemie polubownym. To znaczy, że windykator za wszelką cenę będzie dążył do negocjacji i wypracowania rozwiązania korzystnego dla obu stron.

Wizyta windykatora w domu osoby zadłużonej pozwala na ocenę jego sytuacji materialnej i finansowej. Jest okazją do przedstawienia argumentów za spłatą i ostrzeżenia przed konsekwencjami jej braku. Dla osoby zadłużonej może być szansą na szczerą rozmowę o rzeczywistych powodach zadłużenia i niespłacania należności. Najlepiej, kiedy windykacja terenowa skutkuje rozwiązaniem w postaci ustalenia harmonogramu spłaty.

Do windykacji terenowej zaliczają się również wizyty windykatora, które mają na celu przekazanie korespondencji, np. wezwania do zapłaty. A także, jeśli zadłużenie spłacane jest gotówką — odebranie raty.

Jeśli podczas kilku kolejnych wizyt lub innych prób kontaktu, osoba zadłużona nie podejmie negocjacji, windykacja terenowa przeradza się w tzw. windykację twardą, sądową. Decydującą w niej rolę przejmuje wtedy komornik sądowy.

Wizyta windykatora terenowego ma przede wszystkim psychicznie wpłynąć na dłużnika. Inaczej działa bezpośrednie spotkanie z windykatorem niż formy takie jak wezwania do zapłaty, listy, maile wysyłane przez firmę windykacyjną. Wizyta windykatora terenowego, czyli po prostu spotkanie z nim należy do bardzo skutecznych form ściągania długów. Dłużnik często spłaca swoje zobowiązanie choćby w obawie przed kolejną wizytą. Lęk budzi także możliwość utraty dobrego imienia w oczach osób, które są świadkami takiej wizyty: sąsiadów, klientów itd. Wizyta taka umożliwia także ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Windykator podczas spotkania może ustalić, co było przyczyną braku spłaty należności oraz ocenić, jakie są realne szanse na odzyskanie zaległych środków.

Kolejnym działaniem, jakie musi podjać windykator w toku windykacji terenowej jest uświadomienie dłużnikowi możliwych konsekwencjach dalszego braku spłaty zaległej należności. Windykator może m.in. przedstawić ewentualne koszty sądowe i egzekucyjne, które będzie musiał ponieść dłużnik w przypadku, gdy konieczne będą kolejne działania. Może także poinformować dłużnika o konsekwencjach egzekucji prowadzonej przez komornika. Wszystkie te informacje mogą spowodować, że dłużnik w obawie przed dalszymi działaniami (i związanymi z nimi kosztami, które przecież będzie musiał ponieść) może spłacić należność bądź podpisać ugodę, w której zobowiąże się do spłaty wierzytelności ratalnie. W ten sposób zarówno wierzyciel, jak i windykatorzy mogą oszczędzić czas oraz pieniądze, które wiązałyby się ze wdaniem się w długotrwały spór sądowy z dłużnikiem.

Windykacja terenowa pozwala również na ustalenie przyczyn utraty płynności finansowej dłużnika. Windykator dzięki wizycie u dłużnika może ustalić, co mogło być przyczyną braku spłaty zaległej należności. Co więcej, windykator może również stwierdzić, jakie są realne szanse na odzyskanie zaległych pieniędzy (zależy to oczywiście od sytuacji – inne są szanse, gdy firma dłużnika ma tylko przejściowe problemy z brakiem płynności finansowej, bo ktoś inny spóźnia się z zapłatą na jej rzecz niż w sytuacji, gdy straciła ona głównego klienta i ma problem ze sprzedażą świadczonych przez siebie usług).

Windykacja terenowa jest działaniem legalnym, kiedy windykator realizuje działania z zachowaniem pełnych praw osoby zadłużonej oraz standardów etycznych przyjętych w branży. Przykładem takich standardów są Zasady Dobrych Praktyk przestrzegane przez firmy zrzeszone w Związku Przedsiębiorców Finansowych. Jest to zbiór norm społecznych i prawnych, które chronią osobę zadłużoną przed nieuczciwymi lub uciążliwymi praktykami. Jeśli odwiedził Cię windykator terenowy zrzeszony w ZPF, możesz mieć pewność, że będzie przestrzegać Twoich praw i norm etycznych.

Jeśli zastanawiasz się, która forma windykacja lepiej sprawdzi się w Twojej firmie powinieneś pamiętać o kilku istotnych kwestiach.

  • Windykacja terenowa jest drugą najpopularniejszą formą działań zmierzających do odzyskania długu (zaraz po windykacji telefonicznej).
  • Wiele przedsiębiorców nie wierzy jednak w skuteczność windykacji telefonicznej, która miałaby służyć do czegoś więcej, niż do umówienia bezpośredniego spotkania z kontrahentem.
  • Warto pamiętać o tym, że negocjacje z klientem, który spóźnia się z uregulowaniem faktury zazwyczaj wymagają odpowiedniego wdrożenia oraz znajomości kontekstu sytuacyjnego danej sprawy. Poleganie na typowym scenariuszu rozmowy, który obowiązuje w danym call center może okazać się niewystarczające.     
  • Działania terenowe nie wymagają wdrożeń natury technologicznej. Decydując się na pracę w terenie organizacja zaplecza telekomunikacyjnego obsługującego, nagrywającego oraz zarządzającego połączeniami wychodzącymi i przychodzącymi nie będzie konieczna.  

Windykacja w Polsce

Polubowne postępowanie to inaczej windykacja miękka. Są to  kontakty między wierzycielem a dłużnikiem mające na celu zmotywowanie go do zapłaty lub ustalenie ugody z nowym planem spłaty. Jeśli klient zleci windykację firmie, to ona w jego imieniu kontaktuje się z dłużnikiem. Kontakty obejmują rozmowy telefoniczne, wiadomości tekstowe, e-maile etc. W czasie windykacji polubownej stosuje się też wysyłanie pism z wezwaniem do zapłaty.

Celem windykacji miękkiej jest:

  • Szybkie odzyskanie należności
  • Brak konieczności przechodzenia do długotrwałego i kosztownego procesu sądowego
  • Sprawdzenie sytuacji finansowej dłużnika celem upewnienia się, czy jest szansa na spłatę należności
  • Uaktualnianie telefonu, adresu itd. dłużnika, jeśli doszło do zmian w tym zakresie i z tej przyczyny dłużnik nie otrzymał wezwania do zapłaty.

Postępowanie sądowe to już etap windykacji twardej. Jeśli polubowne próby odzyskania należności nie przynoszą skutku, to niestety trzeba skorzystać z pomocy sądu. Postępowanie sądowe jest konieczne w sytuacji, gdy dłużnik w ogóle nie jest uchwytny. Jeśli nie da się z nim skontaktować to wierzycielowi zostaje tylko założenie sprawy sądowej. Co więcej, udowodnienie przed sądem, że podejmowano próby kontaktu, które jednak się nie powiodły, może przyspieszyć przychylny wyrok w sprawie.

Przed sądem sprawy o odzyskanie długu prowadzone są w dwóch trybach: jawnie z udziałem dłużnika i wierzyciela, według przepisów ogólnych albo według przepisów odrębnych o postępowaniu. Do tego drugiego trybu należą postępowania upominawcze, także te w trybie elektronicznym, lub nakazowe. W tych trybach posiedzenia są niejawne, bez rozprawy i udziału stron. Po wydaniu nakazu dłużnik ma dwa tygodnie na złożenie sprzeciwu w postępowaniu upominawczym albo zarzutów w postępowaniu nakazowym. Jeśli zrobi to skutecznie, to będzie konieczne wyznaczenie rozprawy w trybie zwykłym, zatem dojdzie do postępowania według przepisów ogólnych. Po postępowaniu sądowym rozpoczyna się postępowanie klauzulowe, którego celem jest uzyskanie klauzuli wykonalności.

Podstawą prawną działania wszystkim firm windykacyjnych na terenie Polski jest zasada swobody działalności gospodarczej wynikająca z Konstytucji oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z ustawą podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Ponieważ żaden z przepisów nie zabrania prowadzenia działalności windykacyjnej możliwe jest świadczenie tego typu usług.

Ponadto firma windykacyjna korzysta z wszelkich  uprawnień jakie przysługują wierzycielowi. W kodeksie cywilnym w art. 354 § 1 wskazano, że dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. Wynika z tego, że wierzyciel dysponuje wszelkimi środkami - poza oczywiście tymi, których prawo zabrania mu używać - do dokonywania wszelkich czynności, których celem jest doprowadzenie do spłaty zadłużenia.

Wskazane powyżej akty prawne określają tylko ogólne ramy działania przedsiębiorstwa windykacyjnego, natomiast szczegółowe zasady działalności uzależnione są od tego czy firma windykacyjna prowadzi działalność na zlecenie swoich klientów czy też działa w imieniu własnym.

Tradycyjnie wyróżniamy windykację sądową i pozasądową windykację należności. Do tej drugiej kategorii zalicza się też windykacja przedsądowa, a wystosowanie wezwania do zapłaty jeszcze przed sporządzeniem pozwu.

Windykacja sądowa stanowi próbę odzyskania należności w toku procesu sądowego. Pozwala ona uzyskać korzystne orzeczenie zasądzające na rzecz powoda, czyli wierzyciela. Korzystne orzeczenie może być wyrokiem, ale również nakazem zapłaty albo innym dokumentem będącym tytułem egzekucyjnym. Gdy wierzyciel uzyska korzystne orzeczenie, sprawa jest kierowana na drogę egzekucji komorniczej. Ten rodzaj windykacji wymaga zazwyczaj wsparcia radcy prawnego lub adwokata, którzy reprezentują wierzyciela na wszystkich etapach procesu. Osoba niebędąca profesjonalnym pełnomocnikiem nie ma tak szerokich praw do reprezentacji wierzyciela jak radca czy adwokat. W związku z tym zazwyczaj nie może reprezentować klienta w postępowaniu sądowym. Tryb właściwy dla windykacji sądowej uwzględnia tryb określony w kpc.

Za to w przypadku windykacji przedsądowej, określanej też jako miękka i polubowna, nie ma aktualnie żadnych szczególnych regulacji. W rezultacie dosłownie każdy może być windykatorem na tym etapie. Nie istnieją szczegółowe regulacje w kwestii trybu przeprowadzania procesu windykacyjnego, dlatego windykatorzy mają w tym zakresie bardzo dużą dowolność. Jedynym, co ich ogranicza, są przepisy prawa karnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous post Co to jest windykacja bankowa?
Next post Jak współpracować z komornikiem?