Jak współpracować z komornikiem?

Kim jest komornik?
Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, działającym przy sądzie rejonowym. Jego obowiązkiem jest wykonywanie postanowień sądu w drodze przymusu egzekucyjnego. Działania te dotyczą wszelkich roszczeń cywilnych, a przede wszystkim roszczeń majątkowych.

Zakres obowiązków komornika
Do podstawowych obowiązków komornika należy:
–  poszukiwanie na zlecenie wierzyciela majątku dłużnika, który będzie w stanie pokryć istniejące długi,
– zabezpieczenie roszczeń oraz wykonanie postanowień sądu,
– wykonanie egzekucji wydanych na podstawie odrębnych przepisów,
– sporządzenie spisu stanu faktycznego majątku dłużnika.
Komornik działający przy określonym sądzie rejonowym, prowadzi postępowanie egzekucyjne. Jest to jeden z etapów postępowania egzekucyjnego, dzięki któremu wierzyciel może odzyskać własne należności. Komornik podejmuje więc wszelkie czynności w celu przymusowej realizacji świadczenia skonkretyzowanego w tytule egzekucyjnym.

Kim jest dłużnik?
Dłużnikiem natomiast określa się podmiot, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne oraz który na podstawie odpowiedniego tytułu wykonawczego wydanego przez sąd, ma obowiązek spełnić określone świadczenie.

Jak przebiega proces współpracy z komornikiem?
Sprawa niespłaconego długu pomiędzy dwiema osobami lub osobą a instytucją, np. bankiem, w pierwszej kolejności trafia na drogę postępowania sądowego. Kolejnym krokiem jest zbadanie sprawy  przez sąd i wydanie tytułu wykonawczego, czyli dokumentu potwierdzającego istnienie obowiązku zapłaty kwoty pieniężnej przez dłużnika oraz zawierającego nakaz zapłaty określonej kwoty.
W dalszym postępowaniu, jeżeli dłużnik odmawia dokonania określonej spłaty, wierzyciel decyduje, czy skierować sprawę do komornika. Kolejnym etapem jest złożenie przez wierzyciela stosownego wniosku o wszczęcie egzekucji do komornika danego rejonu, w którym mieszka dłużnik. Wniosek powinien zawierać dokładne dane dłużnika: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, NIP, numer dowodu osobistego, adres oraz dokładną kwotę podlegającą ściągnięciu. Następnie komornik przystępuje do zbadania wniosku złożonego p rzez wierzyciela. Wniosek zostaje sprawdzony pod względem formalnym, czy jest prawidłowo sporządzony, podpisany przez osobę upoważnioną, czy do wniosku został dołączony tytuł wykonawczy. Kolejnym etapem jest postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika, który pełni rolę wykonawczą w stosunku do wcześniejszego tytułu wykonawczego wydanego przez sąd. W następnej kolejności komornik doprowadza do wykonania orzeczenia sądowego, czyli przystępuje do ściągnięcia z majątku dłużnika należności dla wierzyciela.
Egzekucja długu może być prowadzona z :
-ruchomości i nieruchomości,
-z wynagrodzenia za pracę oraz świadczeń emerytalnych i rentowych,
-z rachunków bankowych,
-z praw majątkowych, np. akcji czy udziałów,
-ze sprzedaży przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.

W momencie przystąpienia do pracy, komornik informuje dłużnika o tym, z jakiego tytułu i na kogo prowadzone jest postępowanie oraz jakich kwot dotyczy. Jeśli nie ma porozumienia stron i w dalszym ciągu dłużnik nie przejawia chęci uregulowania należności, to komornik może zająć składniki majątku, a następnie sprzedać w trybie publicznej licytacji ruchomości, prawa majątkowe i nieruchomości zgodnie z żądaniem wierzyciela.

Koszty związane z egzekucją
Koszty celowe związane z egzekucją ponosi dłużnik. To z jego winy wierzyciel został zmuszony do rozpoczęcia postępowania. Na koszty egzekucyjne składa się opłata egzekucyjna oraz zwrot wydatków. Do kosztów tych wlicza się także koszty związane z reprezentowaniem wierzyciela przez radcę prawnego lub adwokata.

Windykacja w Polsce

Polubowne postępowanie to inaczej windykacja miękka. Są to  kontakty między wierzycielem a dłużnikiem mające na celu zmotywowanie go do zapłaty lub ustalenie ugody z nowym planem spłaty. Jeśli klient zleci windykację firmie, to ona w jego imieniu kontaktuje się z dłużnikiem. Kontakty obejmują rozmowy telefoniczne, wiadomości tekstowe, e-maile etc. W czasie windykacji polubownej stosuje się też wysyłanie pism z wezwaniem do zapłaty.

Celem windykacji miękkiej jest:

  • Szybkie odzyskanie należności
  • Brak konieczności przechodzenia do długotrwałego i kosztownego procesu sądowego
  • Sprawdzenie sytuacji finansowej dłużnika celem upewnienia się, czy jest szansa na spłatę należności
  • Uaktualnianie telefonu, adresu itd. dłużnika, jeśli doszło do zmian w tym zakresie i z tej przyczyny dłużnik nie otrzymał wezwania do zapłaty.

Postępowanie sądowe to już etap windykacji twardej. Jeśli polubowne próby odzyskania należności nie przynoszą skutku, to niestety trzeba skorzystać z pomocy sądu. Postępowanie sądowe jest konieczne w sytuacji, gdy dłużnik w ogóle nie jest uchwytny. Jeśli nie da się z nim skontaktować to wierzycielowi zostaje tylko założenie sprawy sądowej. Co więcej, udowodnienie przed sądem, że podejmowano próby kontaktu, które jednak się nie powiodły, może przyspieszyć przychylny wyrok w sprawie.

Przed sądem sprawy o odzyskanie długu prowadzone są w dwóch trybach: jawnie z udziałem dłużnika i wierzyciela, według przepisów ogólnych albo według przepisów odrębnych o postępowaniu. Do tego drugiego trybu należą postępowania upominawcze, także te w trybie elektronicznym, lub nakazowe. W tych trybach posiedzenia są niejawne, bez rozprawy i udziału stron. Po wydaniu nakazu dłużnik ma dwa tygodnie na złożenie sprzeciwu w postępowaniu upominawczym albo zarzutów w postępowaniu nakazowym. Jeśli zrobi to skutecznie, to będzie konieczne wyznaczenie rozprawy w trybie zwykłym, zatem dojdzie do postępowania według przepisów ogólnych. Po postępowaniu sądowym rozpoczyna się postępowanie klauzulowe, którego celem jest uzyskanie klauzuli wykonalności.

Windykacja to proces odzyskiwania własności za pomocą zdefiniowanych w przepisach prawa środków. Poprzez zbiór czynności prawnych oraz procesowych wierzyciel – zatem osoba mająca prawo do danego świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego – dochodzi należnych kwot lub przedmiotów od dłużnika.

Windykacja to proces legalny, o ile w czasie podejmowanych działań odzyskiwana długu nie dochodzi do łamania  prawa. Windykacja ma na celu zmotywowanie dłużnika do spłacenia zobowiązania. Proces windykacji rozpoczyna się w momencie, gdy dłużnik nie spłacił na czas zobowiązania, a np. nie można nawiązać z nim kontaktu.

Wyróżnia się kilka rodzajów windykacji, m.in. ze względu na stosowane środki i narzędzia mówi się o:

  • windykacji miękkiej
  • windykacji twardej

Jeśli chodzi o kraj pochodzenia dłużnika, od którego windykuje się należności, występuje:

  • windykacja krajowa
  • windykacja zagraniczna.

W zdecydowanej większości przypadków firma windykacyjna prowadzi swoje działania wobec dłużników, którzy są jednocześnie konsumentami, dlatego istotne jest to, żeby dokonywane przez nią czynności nie naruszały przysługujących konsumentom uprawnień. Wynikają one przede wszystkim z dwóch aktów prawnych: ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Na straży przestrzegania powyższych regulacji stoi Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Działalność windykacyjna nie podlega koncesjonowaniu, niemniej jednak cześć firm z tego sektora w drodze dbałości o zachowanie jak najwyższych standardów sama nakłada na siebie zobowiązania. Dzieje się tak np. poprzez stworzenie lub przystąpienie do zrzeszenia finansowego np. Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych oraz zobowiązaniu się do przestrzegania funkcjonujących w takich organizacjach kodeksów etycznych. Dla potencjalnego dłużnika istotne jest to, że może on wymagać od firmy windykacyjnej, aby prowadzone przez nią działania były zgodne nie tylko z przepisami prawa, ale również z regulacjami zawartymi w takich kodeksach etycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous post Co to jest windykacja terenowa?
Next post Kim jest komornik?