Jak współpracować z komornikiem?

Kim jest komornik?
Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, działającym przy sądzie rejonowym. Jego obowiązkiem jest wykonywanie postanowień sądu w drodze przymusu egzekucyjnego. Działania te dotyczą wszelkich roszczeń cywilnych, a przede wszystkim roszczeń majątkowych.

Zakres obowiązków komornika
Do podstawowych obowiązków komornika należy:
–  poszukiwanie na zlecenie wierzyciela majątku dłużnika, który będzie w stanie pokryć istniejące długi,
– zabezpieczenie roszczeń oraz wykonanie postanowień sądu,
– wykonanie egzekucji wydanych na podstawie odrębnych przepisów,
– sporządzenie spisu stanu faktycznego majątku dłużnika.
Komornik działający przy określonym sądzie rejonowym, prowadzi postępowanie egzekucyjne. Jest to jeden z etapów postępowania egzekucyjnego, dzięki któremu wierzyciel może odzyskać własne należności. Komornik podejmuje więc wszelkie czynności w celu przymusowej realizacji świadczenia skonkretyzowanego w tytule egzekucyjnym.

Kim jest dłużnik?
Dłużnikiem natomiast określa się podmiot, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne oraz który na podstawie odpowiedniego tytułu wykonawczego wydanego przez sąd, ma obowiązek spełnić określone świadczenie.

Jak przebiega proces współpracy z komornikiem?
Sprawa niespłaconego długu pomiędzy dwiema osobami lub osobą a instytucją, np. bankiem, w pierwszej kolejności trafia na drogę postępowania sądowego. Kolejnym krokiem jest zbadanie sprawy  przez sąd i wydanie tytułu wykonawczego, czyli dokumentu potwierdzającego istnienie obowiązku zapłaty kwoty pieniężnej przez dłużnika oraz zawierającego nakaz zapłaty określonej kwoty.
W dalszym postępowaniu, jeżeli dłużnik odmawia dokonania określonej spłaty, wierzyciel decyduje, czy skierować sprawę do komornika. Kolejnym etapem jest złożenie przez wierzyciela stosownego wniosku o wszczęcie egzekucji do komornika danego rejonu, w którym mieszka dłużnik. Wniosek powinien zawierać dokładne dane dłużnika: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, NIP, numer dowodu osobistego, adres oraz dokładną kwotę podlegającą ściągnięciu. Następnie komornik przystępuje do zbadania wniosku złożonego p rzez wierzyciela. Wniosek zostaje sprawdzony pod względem formalnym, czy jest prawidłowo sporządzony, podpisany przez osobę upoważnioną, czy do wniosku został dołączony tytuł wykonawczy. Kolejnym etapem jest postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika, który pełni rolę wykonawczą w stosunku do wcześniejszego tytułu wykonawczego wydanego przez sąd. W następnej kolejności komornik doprowadza do wykonania orzeczenia sądowego, czyli przystępuje do ściągnięcia z majątku dłużnika należności dla wierzyciela.
Egzekucja długu może być prowadzona z :
-ruchomości i nieruchomości,
-z wynagrodzenia za pracę oraz świadczeń emerytalnych i rentowych,
-z rachunków bankowych,
-z praw majątkowych, np. akcji czy udziałów,
-ze sprzedaży przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.

W momencie przystąpienia do pracy, komornik informuje dłużnika o tym, z jakiego tytułu i na kogo prowadzone jest postępowanie oraz jakich kwot dotyczy. Jeśli nie ma porozumienia stron i w dalszym ciągu dłużnik nie przejawia chęci uregulowania należności, to komornik może zająć składniki majątku, a następnie sprzedać w trybie publicznej licytacji ruchomości, prawa majątkowe i nieruchomości zgodnie z żądaniem wierzyciela.

Koszty związane z egzekucją
Koszty celowe związane z egzekucją ponosi dłużnik. To z jego winy wierzyciel został zmuszony do rozpoczęcia postępowania. Na koszty egzekucyjne składa się opłata egzekucyjna oraz zwrot wydatków. Do kosztów tych wlicza się także koszty związane z reprezentowaniem wierzyciela przez radcę prawnego lub adwokata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Previous post Co to jest windykacja terenowa?
Next post Kim jest komornik?