Jak współpracować z komornikiem?

Kim jest komornik?
Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, działającym przy sądzie rejonowym. Jego obowiązkiem jest wykonywanie postanowień sądu w drodze przymusu egzekucyjnego. Działania te dotyczą wszelkich roszczeń cywilnych, a przede wszystkim roszczeń majątkowych.

Zakres obowiązków komornika
Do podstawowych obowiązków komornika należy:
–  poszukiwanie na zlecenie wierzyciela majątku dłużnika, który będzie w stanie pokryć istniejące długi,
– zabezpieczenie roszczeń oraz wykonanie postanowień sądu,
– wykonanie egzekucji wydanych na podstawie odrębnych przepisów,
– sporządzenie spisu stanu faktycznego majątku dłużnika.
Komornik działający przy określonym sądzie rejonowym, prowadzi postępowanie egzekucyjne. Jest to jeden z etapów postępowania egzekucyjnego, dzięki któremu wierzyciel może odzyskać własne należności. Komornik podejmuje więc wszelkie czynności w celu przymusowej realizacji świadczenia skonkretyzowanego w tytule egzekucyjnym.

Kim jest dłużnik?
Dłużnikiem natomiast określa się podmiot, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne oraz który na podstawie odpowiedniego tytułu wykonawczego wydanego przez sąd, ma obowiązek spełnić określone świadczenie.

Jak przebiega proces współpracy z komornikiem?
Sprawa niespłaconego długu pomiędzy dwiema osobami lub osobą a instytucją, np. bankiem, w pierwszej kolejności trafia na drogę postępowania sądowego. Kolejnym krokiem jest zbadanie sprawy  przez sąd i wydanie tytułu wykonawczego, czyli dokumentu potwierdzającego istnienie obowiązku zapłaty kwoty pieniężnej przez dłużnika oraz zawierającego nakaz zapłaty określonej kwoty.
W dalszym postępowaniu, jeżeli dłużnik odmawia dokonania określonej spłaty, wierzyciel decyduje, czy skierować sprawę do komornika. Kolejnym etapem jest złożenie przez wierzyciela stosownego wniosku o wszczęcie egzekucji do komornika danego rejonu, w którym mieszka dłużnik. Wniosek powinien zawierać dokładne dane dłużnika: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, NIP, numer dowodu osobistego, adres oraz dokładną kwotę podlegającą ściągnięciu. Następnie komornik przystępuje do zbadania wniosku złożonego p rzez wierzyciela. Wniosek zostaje sprawdzony pod względem formalnym, czy jest prawidłowo sporządzony, podpisany przez osobę upoważnioną, czy do wniosku został dołączony tytuł wykonawczy. Kolejnym etapem jest postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika, który pełni rolę wykonawczą w stosunku do wcześniejszego tytułu wykonawczego wydanego przez sąd. W następnej kolejności komornik doprowadza do wykonania orzeczenia sądowego, czyli przystępuje do ściągnięcia z majątku dłużnika należności dla wierzyciela.
Egzekucja długu może być prowadzona z :
-ruchomości i nieruchomości,
-z wynagrodzenia za pracę oraz świadczeń emerytalnych i rentowych,
-z rachunków bankowych,
-z praw majątkowych, np. akcji czy udziałów,
-ze sprzedaży przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.

W momencie przystąpienia do pracy, komornik informuje dłużnika o tym, z jakiego tytułu i na kogo prowadzone jest postępowanie oraz jakich kwot dotyczy. Jeśli nie ma porozumienia stron i w dalszym ciągu dłużnik nie przejawia chęci uregulowania należności, to komornik może zająć składniki majątku, a następnie sprzedać w trybie publicznej licytacji ruchomości, prawa majątkowe i nieruchomości zgodnie z żądaniem wierzyciela.

Koszty związane z egzekucją
Koszty celowe związane z egzekucją ponosi dłużnik. To z jego winy wierzyciel został zmuszony do rozpoczęcia postępowania. Na koszty egzekucyjne składa się opłata egzekucyjna oraz zwrot wydatków. Do kosztów tych wlicza się także koszty związane z reprezentowaniem wierzyciela przez radcę prawnego lub adwokata.

Windykacja w Polsce

W zdecydowanej większości przypadków firma windykacyjna prowadzi swoje działania wobec dłużników, którzy są jednocześnie konsumentami, dlatego istotne jest to, żeby dokonywane przez nią czynności nie naruszały przysługujących konsumentom uprawnień. Wynikają one przede wszystkim z dwóch aktów prawnych: ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Na straży przestrzegania powyższych regulacji stoi Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Działalność windykacyjna nie podlega koncesjonowaniu, niemniej jednak cześć firm z tego sektora w drodze dbałości o zachowanie jak najwyższych standardów sama nakłada na siebie zobowiązania. Dzieje się tak np. poprzez stworzenie lub przystąpienie do zrzeszenia finansowego np. Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych oraz zobowiązaniu się do przestrzegania funkcjonujących w takich organizacjach kodeksów etycznych. Dla potencjalnego dłużnika istotne jest to, że może on wymagać od firmy windykacyjnej, aby prowadzone przez nią działania były zgodne nie tylko z przepisami prawa, ale również z regulacjami zawartymi w takich kodeksach etycznych.

Podstawą prawną działania wszystkim firm windykacyjnych na terenie Polski jest zasada swobody działalności gospodarczej wynikająca z Konstytucji oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z ustawą podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Ponieważ żaden z przepisów nie zabrania prowadzenia działalności windykacyjnej możliwe jest świadczenie tego typu usług.

Ponadto firma windykacyjna korzysta z wszelkich  uprawnień jakie przysługują wierzycielowi. W kodeksie cywilnym w art. 354 § 1 wskazano, że dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. Wynika z tego, że wierzyciel dysponuje wszelkimi środkami - poza oczywiście tymi, których prawo zabrania mu używać - do dokonywania wszelkich czynności, których celem jest doprowadzenie do spłaty zadłużenia.

Wskazane powyżej akty prawne określają tylko ogólne ramy działania przedsiębiorstwa windykacyjnego, natomiast szczegółowe zasady działalności uzależnione są od tego czy firma windykacyjna prowadzi działalność na zlecenie swoich klientów czy też działa w imieniu własnym.

Firma windykacyjna to przedsiębiorstwo o specjalistycznym profilu zajmujące się windykacją długów w imieniu i na zlecenie klientów lub we własnym interesie, jeśli przejmie w ramach cesji wierzytelności długi osób trzecich. Działające w Polsce w branży windykacji firmy nie muszą mieć żadnej licencji. Nie ma także norm prawnych regulujących ich funkcjonowanie w sposób szczegółowy.

Na rynku jest sporo firm operujących w branży windykacji, a do tak wymagającego pod kątem logistyki, znajomości prawa, umiejętności kontaktów z dłużnikami procesu, jakim jest windykacja, warto wybrać windykatora z doświadczeniem i o nieposzlakowanej opinii. 

Podstawą prawną działania firm windykacyjnych jest zasada swobody działalności gospodarczej, która jest zagwarantowana w Konstytucji, a także wynika z Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Z kolei Kodeks cywilny zawiera definicję dłużnika, z której wynika, że wierzyciel ma prawo użyć zgodnych z prawem środków, celem odzyskania swojej należności – patrz art. 354. § 1: „Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous post Co to jest windykacja terenowa?
Next post Kim jest komornik?